Online BUSHMEN.PL shop terms and conditions are available only in polish. Check back shortly

 

Pobierz Regulamin w formacie pdf* Pobierz Wzór Odstąpienia od umowy w formacie pdf* *Do otwarcia pliku niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader – można go uzyskać ze strony producenta:  https://get.adobe.com/pl/reader/

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy BUSHMEN.PL prowadzony jest przez EcoBe Piotr Kowalski wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 141919018, nr NIP 5262320932
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu BUSHMEN.PL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – EcoBe Piotr Kowalski, z siedzibą: 00-112 Warszawa, Dzika 6/109 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 141919018, nr NIP 5262320932
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://bushmen.pl i http://www.bushmen.eu
 • 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: 00-112 Warszawa, Dzika 6/109
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@bushmen.pl
 3. Numer telefonu: 22 635 25 30
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

  4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 3. przelew
 4. karta płatnicza / kredytowa
 5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
 6. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 7. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
 8. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
 13. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 • 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzećin. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i

  DOCHODZENIA ROSZCEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 • 9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – leaalaeek.pl/kreator LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii