Regulamin sklepu internetowego BUSHMEN.PL

Pobierz Regulamin w formacie pdf*

Pobierz Wzór Odstąpienia od umowy w formacie pdf*

*Do otwarcia pliku niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader – można go uzyskać ze strony producenta:  https://get.adobe.com/pl/reader/

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy BUSHMEN.PL prowadzony jest przez EcoBe Piotr Kowalski wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 141919018, nr NIP 5262320932
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu BUSHMEN.PL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – EcoBe Piotr Kowalski, z siedzibą: 00-112 Warszawa, Dzika 6/109 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 141919018, nr NIP 5262320932
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://bushmen.pl i http://www.bushmen.eu
 • 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: 00-112 Warszawa, Dzika 6/109
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@bushmen.pl
 3. Numer telefonu: 22 635 25 30
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

  4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 3. przelew
 4. karta płatnicza / kredytowa/BLIK
 5. Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności czyli w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 7. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 8. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
 8. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
 13. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 14. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzećin. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i

  DOCHODZENIA ROSZCEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 • 9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – leaalaeek.pl/kreator
LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii

Polityka prywatności

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Sklepu Bushmen Travel Gear jest firma EcoBe Piotr Kowalski z siedzibą  ul. Dzika 6 lok. 109, 00-172 Warszawa, NIP: 5262320932, Regon: 141979078 zwana dalej Przedsiębiorcą.

Kontakt z Administratorem danych osobowych:

EcoBe Piotr Kowalski: +48 601 294 637

e-mail: kontakt@bushmen.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie Bushmen Travel Gear.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Sprzedaży produktów oferowanych przez Przedsiębiorcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – co dla Administratora stanowi prawnie uzasadniony interes  – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie EcoBe jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Przedsiębiorcą. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania usługi.

Jakie dane zbieramy:

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, zbieramy następujące dane:

 • Produkty, które przeglądasz: użyjemy tego, by na przykład wyświetlać produkty, które ostatnio oglądałeś.
 • Lokalizację, adres IP i typ przeglądarki: użyjemy tego do celów takich, jak szacowanie podatków i kosztów dostawy.
 • Adres wysyłki: poprosimy Cię o wprowadzenie ich, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia!
 • Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny, aby zapewnić Ci komfortową obsługę Twoich zakupów.
 • Gdy składasz zamówienie, poprosimy Cię o podanie informacji, takich jak:
 • Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu

Wykorzystamy te informacje do celów takich, jak:

 • Przesyłania Tobie informacji o Twoim koncie i zamówieniach
 • Kontaktowania się z Tobą w celu poprawnej realizacji zamówień
 • Obsługi przesyłek zamówionych przez Ciebie towarów
 • Odpowiadania na swoje prośby, w tym zwroty i reklamacje
 • Konfiguracji Twojego konta w naszym sklepie
 • Przestrzegania wszelkich zobowiązań prawnych, jakie nakładają na nas obowiązujące przepisy, w tym rozliczania podatków
 • Ulepszenia oferty naszego sklepu

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, lub ocenia produkt, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimowy ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc zmiany nazwy użytkownika, której nie można zmienić ze względów technicznych). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo wymagane są do realizacji wyżej wymienionych celów, a więc przede wszystkim obsługi sprzedaży, o ile nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego ich przechowywania. Na przykład będziemy przechowywać informacje o zamówieniach przez wymaganą liczbę lat dla celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy rozliczeniowe i wysyłkowe. Pamiętaj, że masz prawo do usunięcia wcześniej swoich danych, o ile nie jesteś osobą prawną.

Z kim dzielimy się danymi

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji Twojego zamówienia. Na przykład podamy twoje dane firmie kurierskiej, aby dostarczyła zamówiony przez Ciebie produkt.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów
 • firma PayPal- podmiot świadczący usługi płatności on-line.

Jakie masz prawa do swoich danych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Przedsiębiorcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z Twoimi danymi kontaktuj się z :

Piotr Kowalski: +48 601 294 637

e-mail: kontakt@bushmen.pl

Jak chronimy twoje dane?

 • Twoje dane przesyłane są do naszego sklepu za pomocą szyfrowanego połączenia. Dostęp do nich jest ograniczony i mają go wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni pracownicy.

Ciasteczka – cookies

Możesz nie wyrazić zgody na obsługę ciasteczek, lub wyłączyć tę obsługę w Twojej przeglądarce. Jednak ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Bushmen i w praktyce uniemożliwić dokonywanie zamówień. Informację jak wyłączyć cookies w przeglądarce znajdziesz na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Dostarczamy także ciasteczka związane z usługami analitycznymi Google. Te informacje wykorzystujemy do analizy statystycznej i marketingowej pracy sklepu. Mogą one zawierać dane o lokalizacji,  systemie operacyjnym odwiedzających, zewnętrznych adresach które skierowały ich na naszą witrynę. Ciasteczka te wygasają po zamknięciu Twojej przeglądarki. Wyjątkiem jest ciasteczko _ga, które ma ważność 2 lata i służy między innymi do określania, czy nasi klienci odwiedzają sklep ponownie.

Proces dokonywania zamówienia, dodawanie produktów do koszyka i przeglądanie katalogu sklepu również wykorzystuje cookies, wygasające po zakończeniu sesji, w celu obsługi funkcjonalności sklepu i umożliwienia Tobie wygodnego dokonywania zamówień w naszym sklepie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy z serwisy Youtube, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Dane o Twojej aktywności w sklepie Bushmen mogą być przekazywane w celach analitycznych do systemów przygotowujących statystyki odwiedzin i zachowania klientów w naszym sklepie. Przykładem jest serwis Google Analytics.

Blokowanie cookies

Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, wybierz swoją przeglądarkę z listy poniżej.
UWAGA. Wyłączenie cookies ns stronie sklepu Bushmen może uniemożliwić obsługę jego funkcjonalności i składanie zamówień online.